PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

1        DE JONGE BALIE OOST-BRABANT

1.1       In deze Privacy Statement staat beschreven hoe De Jonge Balie Oost-Brabant, gevestigd te ’s-Hertogenbosch (hierna: de “Jonge Balie”, “wij” of “ons”), jouw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website verkrijgen.

1.2       Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy- en cookieverklaring ("Privacyverklaring"). Dit houdt in dat de Jonge Balie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

1.3       De Jonge Balie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van jouw persoonsgegevens.

2        ACTIVITEITEN

2.1       In de uitvoering van de activiteiten die de Jonge Balie verricht, verwerkt de Jonge Balie informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen ("Persoonsgegevens"). Op deze verwerking is diverse wet- en regelgeving van toepassing, zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

2.2       In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen waarom en hoe wij Persoonsgegevens verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die door de Jonge Balie in het kader van haar activiteiten of doelstellingen dienen te worden uitgevoerd.

3        VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1       Persoonsgegevens – De Jonge Balie verwerkt de volgende Persoonsgegevens van betrokkenen:

3.1.1      voor- en achternaam;

3.1.2      kantoornaam;

3.1.3      (kantoor)adres;

3.1.4      bankgegevens;

3.1.5      e-mailadres;

3.1.6      telefoonnummer;

3.1.7      beëdigingsdatum;

3.1.8      foto’s.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van onze website, dan verzamelt en verwerkt de Jonge Balie de volgende Persoonsgegevens van betrokkenen:

3.1.9      IP-adres;

3.1.10    websitegebruik en klikgedrag;

3.1.11    social media gebruik;

 3.1.12   automatisch verzamelde Persoonsgegevens door het gebruik van cookies.

4        DOELEN

4.1       De Persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 3.1 worden ten aanzien van leden van de Jonge Balie voor de volgende doelen gebruikt:

4.1.1      het bijhouden van ledenlijsten;

4.1.2      het bijhouden van aanwezigheidslijsten;

4.1.3      het organiseren van formele en sociale activiteiten;

4.1.4      het informeren over formele en sociale activiteiten;

4.1.5      ter communicatie, onder meer met de leden van de Jonge Balie en met de Nederlandse Orde van Advocaten Oost-Brabant;

4.1.6      ter promotie van de Jonge Balie, onder andere op verschillende sociale media; en

4.1.7      overige activiteiten van de Jonge Balie.

4.2       De Persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 3.1 worden ten aanzien van niet-leden van de Jonge Balie voor de volgende doelen gebruikt:

4.2.1     samenstellen gebruikersstatistieken;

4.2.2     beveiligen en verbeteren van onze website en social media;

4.2.3     verbeteren van onze dienstverlening.

5 GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

5.1       Om Persoonsgegevens te mogen verwerken, dient de verwerking te zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van de Jonge Balie vindt de verwerking – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – plaats op basis van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming.

5.2       De grondslagen voor verwerking zoals bedoeld in art. 5.1 hebben ten aanzien van de Jonge Balie de volgende betekenis:

5.2.1    overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten dienen wij Persoonsgegevens te verwerken. Dit betreft bijvoorbeeld de overeenkomst met onze leden, waarbij er onder meer Persoonsgegevens worden verwerkt voor het innen van de contributie of andere verschuldigde bedragen zoals eigen bijdrages; 

5.2.2    wettelijke verplichtingen: voor het uitvoeren van onze wettelijke administratieplicht dienen wij Persoonsgegevens te verwerken. Het gaat daarbij met name om het bewaren of het verstrekken van Persoonsgegevens;

5.2.3    gerechtvaardigd belang: voor het uitvoeren van onze doelstellingen hebben wij soms een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van Persoonsgegevens. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ons belang om onze leden op de hoogte te brengen van de door ons georganiseerde formele en sociale activiteiten. Op grond van ons gerechtvaardigd belang zijn wij gerechtigd om Persoonsgegevens te verwerken, tenzij het belang van de betrokkene zwaarder weegt dan ons belang;

5.2.4    toestemming: als de verwerking van de Persoonsgegevens niet onder één van bovengenoemde grondslagen valt, zullen wij om uw toestemming vragen om deze Persoonsgegevens te verwerken;

5.3       Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Als uitzondering geldt de bewaartermijn van de verwerking van de Persoonsgegevens op basis van uw toestemming; deze termijn loopt door totdat u uw toestemming intrekt.

6        DERDE PARTIJEN, ONTVANGERS EN DOORGIFTE

6.1       Als uitgangspunt geldt dat uw Persoonsgegevens enkel door de Jonge Balie worden gebruikt. In een aantal gevallen delen wij uw Persoonsgegevens met andere partijen, indien dit noodzakelijk is voor een of meer van de hierboven vermelde doeleinden. De volgende partijen kunnen toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de betrokkene: 

6.1.1      de Nederlandse Orde van Advocaten Oost-Brabant, accountants, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld voor nalevingsdoeleinden;

6.1.2      Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, wetshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke verplichting hebben om hen Persoonsgegevens te verstrekken. De Jonge Balie is zorgvuldig in het verstrekken van de Persoonsgegevens en verstrekt alleen die Persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn;

6.1.3    derden zoals leveranciers van IT-diensten die wij voor onze systemen gebruiken of betalingspartners om verschillende betalingsmogelijkheden mogelijk te maken. De Jonge Balie deelt de Persoonsgegevens met derden ter ondersteuning van het uitoefenen van haar taken en maakt met deze partijen schriftelijke afspraken over de verwerking en bescherming van uw Persoonsgegevens.

7          VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)

7.1       Uw Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER verwerkt. Indien derde partijen die uw gegevens ontvangen of er toegang toe hebben zich buiten de EER bevinden zorgen wij voor "passende waarborgen". Meer in het bijzonder binden wij ontvangers van Persoonsgegevens contractueel om uw gegevens te beschermen met behulp van de Standaard Contractuele Clausules (“SCC's”) zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval beoordelen of de wet of de praktijk van het derde land de doeltreffendheid van de SCC's vermindert. In die gevallen zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de leemten in de bescherming op te vullen en deze op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen.

8        RECHTEN VAN BETROKKENEN

8.1       Indien de Jonge Balie uw Persoonsgegevens verwerkt heeft u onder omstandigheden de volgende rechten op grond van de AVG:

8.1.1      het recht op inzage in uw Persoonsgegevens;

8.1.2      het recht om fouten in uw Persoonsgegevens te laten verbeteren (‘rectificatie’);

8.1.3      het recht om de Jonge Balie te verzoeken om onterecht verwerkte Persoonsgegevens te verwijderen;

8.1.4      het recht om de Jonge Balie te verzoeken of de verwerking van de Persoonsgegevens kan worden beperkt. Bijvoorbeeld wanneer een verwerking onterecht is, maar u de gegevens niet meteen wilt laten verwijderen. Een beperking van de verwerking houdt in dat wij de Persoonsgegevens wel bewaren, maar verder nergens voor gebruiken;

8.1.5      het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit geldt voor alle verwerkingen die wij doen op basis van een gerechtvaardigd belang als er voor u specifieke redenen zijn waarom uw belang zich in het bijzonder tegen de verwerking verzet;

8.1.6      het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u de door ons verwerkte Persoonsgegevens in praktisch hanteerbare digitale vorm van ons kunt ontvangen, of door ons aan een nieuwe dienstverlener kunt laten overdragen. Dit recht geldt alleen voor Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft en die wij verwerken op basis van uw toestemming, of omdat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met u;

8.2      Voor alle verwerkingen die wij doen op basis van uw toestemming, heeft u ten alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken. We stoppen dan met de betreffende verwerking. De verwerkingen die voordien hebben plaatsgevonden op basis van uw eerder versterkte toestemming, worden niet met terugwerkende kracht onrechtmatig.

8.3       De Jonge Balie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

8.4       Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina. Bij twijfel aan de identiteit, kunnen wij je vragen om je eerst te identificeren.

9        BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

9.1       De Jonge Balie hecht veel waarde aan een veilige verwerking van Persoonsgegevens. Daarom zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij zorgen ervoor dat deze in lijn blijven met de actuele stand van techniek.

9.2       Voor zover wij gebruik maken van de diensten van derden, die voor ons als verwerker van Persoonsgegevens optreden, zijn deze verwerkers tegenover ons contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de Persoonsgegevens te treffen.

9.3       Hoewel wij ons best doen voor goede bescherming, moeten wij erop wijzen dat absolute veiligheid bij het opslaan van de Persoonsgegevens en het verzenden van gegevens via het internet nooit gegarandeerd kan worden.

10        COOKIES

10.1       De website van de Jonge Balie slaat informatie op en verkrijgt toegang tot informatie op randapparatuur van gebruikers via cookies en vergelijkbare technieken (“cookies”). Dit zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Op onze website worden cookies gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies).

10.2       Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van onze website goed werken en voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Op basis van de cookieregels uit de Telecommunicatiewet hoeft de Jonge Balie u hierover geen voorafgaande informatie te verstrekken of toestemming te verkrijgen.

10.3       Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies via uw internetbrowser te blokkeren of handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

11        WIJZIGINGEN

11.1       De Jonge Balie kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Raadpleeg de Website om eventuele updates te bekijken en lees altijd onze meest recente Privacyverklaring voordat u Persoonsgegevens aan de Jonge Balie verstrekt.   

12        KLACHTEN

12.1     Als u ontevreden bent over de manier waarop wij Persoonsgegevens verwerken of over ons cookiebeleid, dan kunt u ons dat laten door een e-mail te sturen naar onze secretaris. Het e-mailadres van onze secretaris staat onderaan deze pagina weergegeven. Wij helpen u graag verder en zullen proberen om er samen uit te komen.

12.2     U heeft het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als wij uw bezwaar niet binnen een redelijke termijn kunnen oplossen of u het niet eens bent met de klachtenbehandeling van de Jonge Balie.

13        VRAGEN

13.1       Voor vragen, zorgen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van Persoonsgegevens door de Jonge Balie? Neem dan contact op met secretaris@jongebalieoost-brabant.nl.

Lid worden van de Jonge Balie?